Nicaragua

In de bloedige militaire guerrilla tegen dictator Somoza en bij de verdediging van de Sandinistische revolutie in de jaren ´80, zijn naar schatting 65.000 doden gevallen. Tijdens de koude oorlog kon Nicaragua op veel internationale solidariteit rekenen. De geweldsspiraal maakte echter dat zowel de bevolking als de economie bij het sluiten van de uiteindelijke vredesakkoorden (1989) volledig aan de grond zaten. De daarop volgende periode van vrede onder neoliberale regeringen, bracht eveneens weinig voorspoed en bij het opnieuw aantreden van het FSLN (Frente Sandinista de Liberacion Nacional) in 2008 in de regering, was NICARAGUA na HAÏTI het armste land van Latijns-Amerika.   

Onder het bewind van president Daniel ORTEGA is dankzij de export en buitenlandse investeringen, de economie behoorlijk gegroeid (groeipercentages jaarlijks rond de 4,5%). Ook zijn er met steun van Venezuela grote sociale programma´s doorgevoerd, die hebben bijgedragen aan vermindering van extreme armoede en de toegang tot primair onderwijs en gezondheidszorg.

Dit neemt niet weg dat voor de vakbeweging de huidige politieke context niet eenvoudig is en nieuwe dilemma´s met zich meebrengt. Zo verwacht de partijtop binnen het FSLN absolute partijloyaliteit van de Sandinistische vakbondsorganisaties. Een houding die lang niet altijd strookt met de verwachtingen en belangen van hun ledenbasis. In het kader van de bevoorrechte alliantie die het FSLN heeft opgebouwd met het bedrijfsleven en de werkgeversorganisaties, worden loonaspiraties en de mogelijkheden voor collectieve onderhandelingen, niet zelden ondergeschikt gemaakt aan het belang om investeringen aan te trekken en de werkgelegenheid uit te breiden. Binnen dit spanningsveld en deze uiteenlopende belangen, dreigen de vakbonden tegen elkaar te worden uitgespeeld.  Om dit te voorkomen is de coördinatie en samenwerking tussen vakbondsactoren richting overheidsinstanties en werkgeversorganisaties, van doorslaggevend belang.

Ondersteuning vakbondsplatform MASIN

Ook in de agro-industrie zijn onlangs toenaderingsstappen gezet tussen de verschillende vakbondsorganisaties. Hoewel deze sector syndicaal sterk versnipperd is, hebben 4 organisaties met vakbonden in de bananen-, de Afrikaanse Palm en de suikersector, de handen ineen geslagen. Met ondersteuning van HORVAL vormde zich in 2016 het platform Mesa de la Agroindustria Sindical de Nicaragua (MASIN), bestaande uit:

  • CST-FETDECH (bananen),
  • ATC (bananen),
  • FNT-COTRANIC (Afrikaanse Palm)
  • CONFETRAYD (suiker).  

 

Deze actoren die in de sectoren van de agro-industrie zo´n 8.500 vertegenwoordigen, identificeren zich allen met het FSLN, al vormen zij of zijn zij gelinkt aan verschillende vakbondskoepels. Zij delen allen de bezorgdheid dat de salarissen in deze sectoren nog altijd miserabel zijn (minimumlonen van 5 euro per dag), de arbeidsomstandigheden en -veiligheid veel te wensen overlaat en de meeste arbeiders nog altijd geen of slechts gedeeltelijk toegang hebben tot sociale zekerheid. Zij zijn zich ervan bewust dat zij op eigen houtje onvoldoende druk kunnen uitoefenen, om effectief in dialoog te treden met het instituut voor sociale zekerheid, en om de blokkades tegen collectieve onderhandelingen weg te nemen, die nu zowel door werkgevers als het ministerie van arbeid worden opgeworpen.

Een eerste strategische stap is met dit gezamenlijke initiatief gezet, maar de beoogde veranderingen zullen niet van de ene op de andere dag bereikt worden. HORVAL zal hen met haar steun de komende jaren de kans bieden, om deze strijd van lange adem aan te gaan en de vakbeweging in de sectoren van de agro-industrie te versterken.