Rechten voor mensen, regels voor multinationale ondernemingen

Multinationale ondernemingen moeten in hun wereldwijde productieketens de mensenrechten, waaronder de syndicale vrijheden, respecteren. Geruime tijd bestaan er hier al verschillende internationale aanbevelingen over, maar de tijd lijkt rijp om ook dwingende regels op te leggen.

Op 16 oktober organiseerde het ABVV hierover een infomoment. Ook ondernemingen moeten mensenrechten respecteren. Toch komen schendingen van mensenrechten door bedrijven nog te vaak voor. Voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld, is het vaak moeilijk om hun rechten af te dwingen of een schadevergoeding te bekomen. Overheden moeten ervoor zorgen dat bedrijven mensenrechten respecteren, maar toch blijven deze schendingen door (multinationale) ondernemingen vaak onbestraft. In het verleden werden daarom door verschillende internationale organisaties richtlijnen, gedragscodes en aanbevelingen voor multinationals opgesteld. Zo bestaan er de OESO-richtlijnen voor multinationals, de Leidende Principes voor Bedrijfsleven en Mensenrechten van de VN en de MNOverklaring van de IAO. Deze instrumenten blijven echter steeds beperkt tot vormen van soft law, waardoor ondernemingen ze te eenvoudig kunnen omzeilen of negeren. Daarom vragen verschillende ontwikkelingslanden en internationale koepels van vakbonden en ngo’s om bindende internationale regels voor multinationals.

Van 14 tot 18 oktober wordt er in Geneve onderhandeld door een werkgroep van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties over een ontwerpverdrag dat aan bedrijven verplichtingen zou kunnen opleggen op vlak van mensenrechten. Het Platform Rechtvaardige en Duurzame Handel (samenwerkingsverband van Belgische vakbonden en ngo’s) vraagt haar leden om in die week activiteiten te organiseren met aandacht rond deze problematiek.

Het ABVV lastte daarom op woensdag 16 oktober een infomoment in, waar de bestaande instrumenten en ook de actuele discussies over nieuwe internationale en nationale verplichtingen aan bod kwamen.

Daniel Dusollier, ABVV HORVAL militant Cargill Mouscron, gaf zijn bevinden weer van binnen de onderneming en sprak uit ervaring over de internationale solidariteitsprojecten van Horval voor duurzame toeleveringsketens te bouwen.